Donate Now

Bank Details

WATAWARANIYA PRADUSHAN CHETANA NI

Rakshtriya Banijya bank Ltd
A/c No. 310000405601
swift code- RBBANPKA

NAAREP BANK OF KATHMANDU LTD.

A/C NO. – 08200313
SWIFT: BOKLNPKA